SOMA (#1)
SOMA (#1)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 9.5CM

2018

SOMA (#3)
SOMA (#3)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 14.5CM

2018

SOMA (#4)
SOMA (#4)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 23CM

2018

SOMA (#5)
SOMA (#5)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 31CM

2018

SOMA (#6)
SOMA (#6)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 27.5CM

2018

SOMA (#7)
SOMA (#7)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 38.5CM

2018

SOMA (#8)
SOMA (#8)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 22CM

2019

SOMA (#9)
SOMA (#9)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 21.5CM

2019

SOMA (#10)
SOMA (#10)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 26.5CM

2019

SOMA (#1)
SOMA (#3)
SOMA (#4)
SOMA (#5)
SOMA (#6)
SOMA (#7)
SOMA (#8)
SOMA (#9)
SOMA (#10)
SOMA (#1)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 9.5CM

2018

SOMA (#3)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 14.5CM

2018

SOMA (#4)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 23CM

2018

SOMA (#5)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 31CM

2018

SOMA (#6)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 27.5CM

2018

SOMA (#7)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 38.5CM

2018

SOMA (#8)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 22CM

2019

SOMA (#9)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 21.5CM

2019

SOMA (#10)

STONEWARE, GLAZE

HEIGHT 26.5CM

2019

show thumbnails